Masterclass presentation «Seven days» by Shlomi Moskovitz.